Generelle forretningsbetingelser

Vilkår og betingelser

1.          Omfang

1.1        Følgende vilkår og betingelser ("VoB") fra sælger ("vi") gælder for alle kontrakter vedrørende levering af mobile varer og andre dele (”varer”), som er indgået mellem os og køber. Disse VoB er kun gældende, når den købende virksomhed (§ 14 i tysk civil lovbog) er en lovlig enhed i henhold til offentlig lovgivning eller en særlig fond i henhold til offentlig lovgivning.

1.2        VoB er specielt gældende for kontrakter vedrørende salg og levering af varer uden hensyntagen til, om vi selv producerer varerne eller køber dem fra leverandører. VoB er også gældende for fremtidige kontrakter med samme køber vedrørende salg og levering af varer som en rammeaftale, uden at vi skal referere til dem hver gang.

1.3        Vore VoB er udelukkende gældende. Afvigende, sammenstødende eller yderligere vilkår og betingelser fra købers side bliver kun en del af kontrakten, hvis og i det omfang deres gyldighed er udtrykkeligt godkendt af os på skrift. Godkendelseskravene er gældende i alle tilfælde, selv hvis, for eksempel, vi uforbeholdent forestår leveringen, selvom vi er klar over og bekendt med købers vilkår og betingelser.

1.4        I alle tilfælde vil aftaler, som er lavet med køber i enkelte tilfælde (inklusive underaftaler, tilføjelser og ændringer), have forrang for disse VoB. En skriftlig kontrakt eller vores skriftlige bekræftelse er autoritativ for indholdet i sådanne aftaler. Køber skal fremsende til os juridisk relevante deklarationer og informationer ved indgåelse af kontrakten (så som deadlines, remindere, tilbagetrækningsdeklaration), som skal være skriftlige for at være gyldige.

2.          Tilbud og afslutning af kontrakt

2.1        Vi kan acceptere en ordre fra køber, som burde have status som et tilbud om afslutning af en købekontrakt, enten ved at sende en ordrebekræftelse i løbet af to uger eller ved at sende de bestilte varer i løbet af samme periode.

2.2        Vore tilbud er uforpligtende, medmindre vi udtrykkeligt angiver andet, dvs. betegner dem som sådan.

3.          Betaling

3.1        Medmindre andet er aftalt i enkelte tilfælde er de priser gældende, som er aktuelle på tidspunktet for afslutning af kontrakten, nemlig ab fabrik, plus salgsmoms.

3.2        Købsprisen og priser for ekstra services skal betales ved levering af købsobjektet og levering eller overførsel af fakturaen. I løbet af 14 dage efter forfaldsdatoen anses køber som værende i mora.

3.3        Hvis det ved afslutning af kontrakten bliver åbenbart, at vores krav på købsprisen er i fare på grund af købers mangel på likviditet (f.eks. som et resultat af begæring om at indlede en insolvenssag), er vi berettiget til at kræve forudbetaling for levering og salg af varerne fra køber.

3.3        Køber kan kun modregne i vore krav, hvis købers modkrav er indiskutabelt, eller hvis det er lovfæstet. Han kan kun forfægte en ret til tilbagetrækning, forudsat den er baseret på krav, som opstår af den pågældende købekontrakt.

4.          Levering og leveringsforsinkelse

4.1        Leveringsdatoer og leverings-deadlines, som kan være aftalt bindende eller ikke-bindende, skal specificeres på tidspunktet for ordrens accept. Leveringsperioder starter ved afslutning af kontrakten.

4.2        Køber kan anmode os om at levere ti (10) dage efter en ikke-bindende leveringsdato eller en ikke-bindende leverings-deadline, som er overskredet. Ved modtagelse af anmodningen er vi i mora. Hvis køber har ret til kompensation for skader, som måtte opstå på grund af en forsinkelse, skal den være begrænset til ikke mere end fem (5) procent af den aftalte købspris, forudsat en mindre forsømmelighed fra sælgers side.

4.3        Hvis køber også ønsker at trække sig tilbage fra kontrakten og/eller vælger at gøre krav gældende for skader i stedet for at modtage ydelsen, er han forpligtet til at give os en rimelig leverings-deadline efter udløb af den ti-dages periode i henhold til betingelserne i afsnit 3.2 i disse VoB. Hvis køber har ret til at kræve for skader i stedet for at modtage ydelsen, er kravet begrænset til maksimalt 25 % af den aftalte købspris i tilfælde af mindre forsømmelighed. Hvis vi ikke er i stand til at levere på grund af tilfældigheder og er i mora, er vi ansvarlige med de ansvarsbegrænsninger, som er aftalt oven for. Ansvaret er udelukket, hvis skaden også ville være sket ved rettidig levering.

4.4        Hvis en bindende leveringsdato eller en bindende leverings-deadline overskrides, betragtes vi allerede som værende i mora i det øjeblik, leveringsdatoen eller leverings-deadline overskrides.

4.5        Vi forbeholder os ret til at foretage en dellevering, forudsat dette synes at være en fordel for hurtig behandling, og delleverancen ikke er fuldstændig urimelig for køber. Køber vil ikke blive beregnet for ekstra omkostninger, som måtte opstå ved delleveringer.

4.6        Force majeure eller afbrydelser i håndteringen fra vores side eller nogle af vore leverandører, som midlertidigt forhindrer os i at levere det købte produkt på den aftalte dato eller i løbet af den aftalte leveringsperiode, uden det er vores skyld, forlænger datoer og deadlines, som er specificeret i punkterne 4.1 til 4.5, med varigheden af forsinkelsen, som er forårsaget af disse omstændigheder. I tilfælde af, at sådanne afbrydelser resulterer i en serviceforsinkelse på mere end fire (4) måneder, kan køber trække sig ud af kontrakten. Andre rettigheder til tilbagetrækning forbliver uberørte.

4.7        Design- eller formændringer, forskelle i farve samt ændringer af leveringens omfang fra producentens side er forbeholdt under leveringsperioden, forudsat at ændringerne er tålelige for køber. Hvis vi eller producenten anvender referencekoder eller numre for at beskrive ordren eller de bestilte varer, er der ingen rettigheder udelukkende på denne baggrund.

4.8        Ansvarsbegrænsningen i denne bestemmelse er ikke gældende for tilfælde i bestemmelserne 8.3 til 8.5.

5.          Levering, risikooverdragelse, accept, forsinket accept

5.1        Levering foregår ab lager, som også er leveringssted. På købers anmodning og regning kan varerne sendes til en anden destination (salg med forsendelse). Medmindre andet er aftalt, har vi ret til at vælge leveringsmåden (specielt transportfirma, transportrute, emballage).

5.2        Risikoen for utilsigtet tab og utilsigtet ødelæggelse af varerne overgår til køber ikke senere end på tidspunktet for overdragelse til køber. I tilfælde af salg med forsendelse er risikoen for utilsigtet tab og utilsigtet ødelæggelse af varerne og risikoen for forsinkelse af levering allerede overdraget til speditøren, fragtføreren eller anden person eller enhed, som er autoriseret til at foretage forsendelsen på det tidspunkt, den overdrages til dem. Hvis accept er aftalt, er den afgørende for overdragelsen af risiko. Lovbestemmelserne for kontrakter vedrørende services er gældende på samme måde i andre forbindelser med en aftalt accept. Forsinkelse i accept fra kunden svarer til levering eller accept.

5.3        Køber forpligter sig til at acceptere salgsobjektet i løbet af otte (8) dage fra modtagelse af meddelelse om, at objektet er salgsklart. Medmindre andet udtrykkeligt er aftalt, skal køber acceptere varer på opfordring i løbet af ti (10) uger fra afslutning af kontrakten. Hvis køber ikke afhenter varer rettidigt, kommer han i mora med accept efter en yderligere skriftlig besked med en henstandsperiode på to (2) uger.

5.4        I tilfælde af manglende accept, kan sælger gøre brug af sine juridiske rettigheder. Hvis vi kræver kompensation for skader, vil de beløbe sig til ti procent (10 %) af købsprisen. Kompensationen skal fastsættes lavere eller højere, hvis vi kan bevise en større skade, eller køber beviser, at tabet var mindre, eller der ikke er sket nogen skade.

6.          Tilbagetrækning af ejendomsret

6.1        Varerne forbliver vores ejendom til udligning af det krav, som vi er berettiget til på basis af købekontrakten.

6.2        Hvis køber bliver forsinket med betaling, kan vi trække os ud af kontrakten. Hvis vi desuden er berettiget til at kræve for skader i stedet for levering og tage salgsobjektet tilbage, er både køber og vi enige om, at vi krediterer den normale salgsværdi på varerne på tidspunktet for tilbagetrækningen. Køber dækker alle omkostninger ved tilbagetagelse og restitution af varerne. Uden bevis skal restitutionsomkostningerne beløbe sig til fem procent (5 %) af den normale salgsværdi. Punkt 5.4, 2. sætning er tilsvarende gældende.

6.3        De varer, som er genstand for ejendomsforbeholdet må hverken være lovet ud til tredjeparter eller overdraget som sikkerhed indtil fuld betaling af de sikrede krav. Køber skal omgående informere os skriftligt, hvis og når tredjeparter anmoder om de varer, som tilhører os.

6.4        Køber er berettiget til at videresælge eller behandle de varer, som er genstand for ejendomsforbeholdet, i forretningens sædvanlige forløb. I dette tilfælde er følgende bestemmelser yderligere gældende.

(a) Ejendomsforbeholdet udvides til produkter, som opstår af behandling, blanding eller kombination af vore produkter, til deres fulde værdi, som vi vurderer fra producenten. I tilfælde af, at tredjeparter opretholder ejendomsret efter behandling, blanding eller kombination med deres varer, får vi medejerskab i forholdet til fakturaværdi på de behandlede, blandede eller kombinerede varer. Desuden er det samme gældende for det opståede produkt som for de varer, som er leveret med ejendomsforbehold.

(b) Supplerende overdrager køber krav mod tredjeparter til os, som måtte opstå fra videresalg af varerne eller produkterne, til den fulde værdi eller andelen af vores eventuelle medejerskab i overensstemmelse med den forudgående paragraf. Vi godkender overdragelsen. Købers forpligtelser, som er nævnt i afsnit 6.3 i disse VoB er også gældende med hensyn til overdragne krav.

(c) Udover os er køber også fortsat autoriseret til at inddrive kravet. Vi forpligter os til at afholde os fra at inddrive kravet, forudsat køber opfylder sine betalingsforpligtelser over for os, ikke er i mora med betalingen, ikke begærer indledning af insolvenssager og der ikke er anden manglende evne til at levere. Hvis dette imidlertid er tilfældet, kan vi kræve, at køber fremviser de overdragne krav og deres debitorer til os, skaffer alle nødvendige oplysninger, leverer tilsvarende dokumenter og informerer debitorerne (tredjeparter) om overdragelsen.

(d) Hvis den realiserbare værdi på sikkerhederne overstiger vore krav med mere end ti procent (10 %), skal vi frigive sikkerhederne efter vores eget skøn.

7.          Garantirettigheder

7.1        Lovbestemmelserne er gældende for købers rettigheder vedrørende materiale og juridiske mangler (inklusive misinformation og utilstrækkelig levering samt ukorrekt installation eller utilstrækkelige montagevejledninger), medmindre andet er angivet i det følgende. De specielle lovbestemmelser for endelig levering af varerne til en forbruger forbliver uberørte (leverandørregres i henhold til underparagraf 478, 479 i tysk civil lovbog).

7.2        For nye varer bliver købers krav på grund af materialemangler forældede efter et (1) år fra varernes risikooverdragelse. For brugte dele og tilbehør bliver krav, som er baseret på materialemangler, forældede efter seks (6) måneder fra varernes risikooverdragelse.

7.3        Begrænsningsperioden i ovenstående afsnit 7.2 i disse VoB er ikke gældende for kompensationskrav fra ansvar for materialemangler inklusive de, som skyldes tilsidesættelse af en forpligtelse til efterfølgende opfyldelse. For disse krav – som for alle andre krav for mangler – er bestemmelserne i afsnit 5 i VoB gældende samt de lovmæssige begrænsningsperioder.

7.4        Basis for vores ansvar for mangler er specielt aftalen om varernes tilstand. De såkaldte produktbeskrivelser betragtes som en aftale om varernes tilstand, som leveres til køber forud for ordreafgivelse eller inkluderes i kontrakten på samme måde som disse salgsbetingelser.

7.5        Hvis der ikke er aftalt nogen tilstand, skal tilstedeværelsen af en mangel vurderes i henhold til loven.

7.6        Krav på grund af materialemangler er ikke gældende, hvis manglen eller skaden skyldes naturlig slitage, eller køber ikke har overholdt sine lovmæssige undersøgelses- og klageforpligtelser (underparagraf 377, 381 i tysk civil lovbog). Hvis en mangel opdages under inspektionen eller senere, skal vi informeres om det omgående og skriftligt. Informationen betragtes som værende rettidig, hvis den modtages i løbet af en (1) uge, og rettidig afsendelse af informationen er tilstrækkelig for at overholde denne deadline. Uanset denne irettesættelses- og inspektionspligt skal køber fremsende skriftlig information om enhver tydelig mangel (inklusive ukorrekt og ikke fuldstændig levering) i løbet af to (2) uger fra levering, og rettidig afsendelse af informationen er tilstrækkelig for at overholde denne deadline. Hvis køber forsømmer korrekt inspektion eller information om mangler, er vi ikke ansvarlige for den ikke-opdagede mangel. Vores ansvar for mangler er også udelukket, hvis det købte produkt er blevet behandlet ukorrekt eller misbrugt, f.eks. i motorsportskonkurrencer, som det ikke er konstrueret til, eller hvis salgsobjektet tidligere er blevet repareret ukorrekt af et firma, hvor det var tydeligt for køber, at dette ikke er godkendt af producenten til dette formål, eller dele er monteret på salgsobjektet, hvis anvendelse producenten ikke har godkendt, eller salgsobjektet eller dele deri (f.eks. software) er blevet ændret på en måde, som producenten ikke har godkendt, eller køber undlader at overholde de regler, som er gældende for håndtering, vedligeholdelse og pleje af varerne (f.eks. instruktionsbøger).

7.7        Hvis de leverede varer er defekte, skal vi først beslutte, om vi leverer efterfølgende opfyldelse ved at udbedre defekten (efterfølgende forbedring) eller ved at levere fejlfrie varer (erstatningslevering). Vores ret til at nægte den valgte afhjælpningsmetode i lovbestemmelserne forbliver uberørt.

7.8        Vi er berettiget til at gøre den forfaldne efterfølgende ydelse afhængig af, at køber betaler den forfaldne købspris. Køber er dog berettiget til at tilbageholde en rimelig del af købsprisen, som står i forhold til defekten.

7.9        Køber skal give os den tid og lejlighed, som er nødvendig for efterfølgende ydelse, specielt udlevere de pågældende varer til os med henblik på inspektion. I tilfælde af en erstatningslevering, skal køber returnere de defekte varer til os i henhold til lovbestemmelserne.

7.10      Hvis der reelt er en defekt, skal vi dække udgifterne til undersøgelse og efterfølgende ydelse, specielt transportudgifter, vejafgifter, arbejdsudgifter og materialeudgifter. Hvis imidlertid en anmodning om udbedring af en defekt fra købers side vurderes som værende uberettiget, kan vi kræve, at køber tilbagebetaler de deraf opståede udgifter.

7.11      Hvis den efterfølgende ydelse mislykkes, eller en passende periode til ydelsen, som skal fastsættes af køber, er udløbet uden succes eller kan dispenseres i henhold til lovbestemmelserne, kan køber trække sig ud af kontrakten eller reducere købsprisen. I tilfælde af en væsentlig forskel, er der ingen ret til tilbagetrækning.

7.12      Købers krav for skader eller kompensation for forgæves udgifter er kun gældende i henhold til afsnit 8 i disse VoB og er ellers udelukket.

7.13      Yderligere krav forbliver uberørte, medmindre vi er specielt ansvarlige på baggrund af lovbestemmelser eller andet er aftalt i en individuel kontrakt, specielt i tilfælde af aftale om en kontraktmæssig garanti.

7.14      Vores ansvar på grund af juridiske defekter baseres på lovgivningen.

8.          Ansvar

8.1        Hvis vi i henhold til gældende lovgivning er forpligtet til at kompensere skader, som er forvoldt af moderat forsømmelighed, accepterer vi ansvar i et begrænset omfang:

8.2        Vi er kun ansvarlige for krænkelse af væsentlige pligter i henhold til kontrakten, så som de, som er pålagt af købekontrakten, i henhold til dens indhold og formål, eller hvis opfyldelse gør udførelsen af kontrakten mulig, og hvis overholdelse køber normalt har tillid til og kan stole på (retningsgivende forpligtelser). Dette ansvar er begrænset til typisk skade, som er forudsigelig ved afslutning af kontrakten. Forudsat skaden er dækket af en forsikring (undtagen forsikring på et fast beløb), som er tegnet af køber, er vi kun ansvarlige for associerede ulemper, som køber måtte få, så som højere forsikringspræmier eller renteulemper, indtil krav er afregnet af forsikringsselskabet.

8.3        Uanset om vi har begået fejlen, forbliver eventuelt ansvar for falsk sløring af defekten fra overdragelse af en garanti eller en indkøbsrisiko uberørt og i henhold til produktansvarsloven.

8.4        Det personlige ansvar fra vore juridiske repræsentanter, stedfortrædende agenter og ansatte for tab, som er forårsaget af mindre forsømmelighed fra deres side er udelukket. Ansvarsbegrænsningen, som er gældende for skade, som måtte opstå af grov forsømmelighed, er tilsvarende gældende for de nævnte enkeltpersoner, undtagen juridiske repræsentanter og overordnede medarbejdere.

8.5        Ansvarsbegrænsningerne i dette afsnit er ikke gældende i tilfælde af skade på liv, lemmer eller helbred eller i tilfælde af forsætlig handling.

9.          Gældende lovgivning og værneting

9.1        For disse VoB og alle juridiske forhold mellem os og køber er lovgivningen i Tyskland gældende med udelukkelse af alle internationale og supranationale (kontraktmæssige) lovsystemer, specielt FN-konventionen om kontrakter om international handel med varer (CISG). Forudsætningerne for og virkningen af ejendomsforbeholdet i henhold til punkt 5 i disse VoB er på den anden side underkastet lovgivningen for objektets respektive lagerplacering, for så vidt som valget af tysk lovgivning som gældende lovgivning vil være ikke-forskriftsmæssigt eller ugyldigt.

9.2        Udelukkende værneting – også internationalt – for alle stridigheder, som måtte opstå direkte eller indirekte af det kontraktmæssige forhold er vores registrerede kontor i Berlin. Vi er dog også berettiget til at anlægge sag mod køber ved hans normale værneting.

 

ANNULLERINGSPOLITIK

 

Du kan returnere ethvert købt produkt og få alle erlagte betalinger refunderet.

 

For at anvende din annulleringsret skal du informere Ridex GmbH om din beslutning om at annullere kontrakten med en utvetydig erklæring i løbet af fjorten dage fra den dag, hvor du får fysisk ejerskab til produkterne, ved at anvende de adresser og kontakter, som er anført nedenfor.

 

Ikke senere end fjorten dage fra den dag, hvor du har informeret om din beslutning til at annullere kontrakten, skal du returnere produkterne.

 

Returneringsomkostninger dækkes af dig.

 

Annulleringsretten er udelukket, hvis det returnerede produkt er

 

beskadiget

brugt eller ændret

returneret ufuldstændigt eller uden den originale emballage og/eller et element

ANVEND ANNULLERINGSRETTEN

Hvis du vil gøre brug af annulleringsretten efter et køb på Ridex-hjemmesiden, skal du foretage følgende procedure.

 

I løbet af fjorten dage efter modtagelse af produkterne skal du informere (Ridex GmbH, Josef-Orlopp-Straße 55, 10365 Berlin, Tyskland, fax:_____, e-mail: _____) i en udtrykkelig besked (f.eks. et brev sendt pr. post, en fax eller en e-mail) om din beslutning om at annullere kontrakten. Du kan anvende den vedhæftede prøve-annulleringsformular til dette formål, hvilket dog ikke er obligatorisk.

Ikke senere end de efterfølgende fjorten dage skal produkterne returneres i deres komplette og originale emballage til følgende adresse:

 

Ridex GmbH

Josef-Orlopp-Straße 55

10365 Berlin [Tyskland]

 

Prøve-annulleringsformular

 

(Hvis du ønsker at annullere kontrakten, bedes du udfylde denne formular og returnere den til os.)

 

– Til: Ridex GmbH, Josef-Orlopp-Straße 55, 10365 Berlin, Tyskland, fax: ___, e-mail: ____

– Jeg/Vi (*) annullerer hermed kontrakten vedrørende køb af følgende varer (*)/levering af følgende services (*), som jeg/vi (*) har indgået

– Bestilt den (*)/modtaget den (*)

– Forbrugerens navn

– Forbrugerens adresse

– Forbrugerens underskrift (kun hvis beskeden gives i papirformat)

– Dato

________

(*) Streges, hvis ikke relevant.